FM-tävling i sprintorientering
Världsrankingtävling (WRE)

PÅ TÄVLINGSOMRÅDET RÖR DET SIG MYCKET FOTGÄNGARE OCH CYKLISTER SOM OVILLKORLIGEN BÖR AKTAS. HUSBOLAGENS INVÅNARE ELLER EGENDOM FÅR INTE BLI UTSATTA FÖR OLÄGENHET ELLER SKADA.

Tävlingsdirektiv (förskott)

SAMMANDRAG

Vägvisning till kvalets start blåvit snitsling, 800 m.
Kvalets starttröskel i alla klasser stängs kl. 9.30.
Kvalets tävlingsnummer vid starttröskeln, egna säkerhetsnålar.
Toalett i tävlingscentret och vid starttröskeln.
Emit backup-lappar vid starttröskeln.
Lösa kontrollangivelser (ej tryckta på kartan) i startfållan per bana.
Undvik diskvalificering: Läs kartan noga, märk avspärrade områden och objekt som inte får passeras.

Regler

I tävlingen följs Finska Orienteringsförbundets (SSL) regler, direktiven för FM-tävlingar 2017 (kapitel 6), WRE- regler samt direktiv givna av arrangörerna.

Tävlingscenter

Gamlas idrottspark, adress Musikantvägen 12. Tävlingscentret öppnas kl. 8.00. Innan dess är tillträde till tävlingscentret förbjudet.

Vägvisning

Parkering, kollektivtrafik, cykel. Information på sidan vägvisning.

Tävlingskansli

Tävlingskansliet (info) öppnas i tävlingscentret kl. 8.00 och stängs efter prisutdelningen. Tävlingskansliet delar ut låne-Emitbrickorna och tar emot sista stundens Emitnummerändringar.

Telefoner, plånböcker, etc. kan deponeras i tävlingsbyrån under hela tävlingsperioden. Instruktioner från tävlingsbyrån.<(p>

Första hjälp

Första hjälp i tävlingscentret i närheten av målet, sköts av Mehiläinen Oy.

Klubbtält

Klubbtält får sättas upp endast på platser reserverade för dem. På tennisplanen är det FÖRBJUDET att använda kilar eller dylikt som skadar planens yta.

Kafé och restaurang

finns i tävlingscentret. Meny och priser också på hemsidorna.

Omklädning, tvätt och toaletter

Ej omklädnings- eller tvättutrymmen i tävlingcentret. Tvättmöjligheter, också bastu och simning (mot betalning) Myrbacka simhall (öppen till kl. 18.00, in före kl. 17.00) och Britas simhall (öppen till kl. 17.00, in före kl. 16.30). Toaletter (bajamaja) i tävlingscentret och vid starttröskeln. Till Britas bara 5 minuter med bil från parkering och till Myrbacka 4 minuter med tåg från stationen.

Barnpassning

I tävlingscentret, avgiftsfri. Öppen kl. 8.30-12 och kl. 13-. Förhandsanmälan önskvärd, för under ettåringar obligatorisk förhandsanmälan till informatören

Motionsorientering

Banor 2, 3 och 5 km. Kartor, egen start och eget mål i närheten av tävlingscentret. Starttid kl. 13.30-14.30. Målet stängs kl. 15.00. Mera om anmälning, avgifter, betalningssätt samt övrig viktig information för motionsorienterarna finns på motionsorienteringssidan.

Tävlingsterräng

FM-sprinten löps i ett nätverk av våningshus, radhus och parker. Typiskt för området är, speciellt i Malmgård, oregelbundna kvartersstrukturer och gångar bildade mellan täckta bilplatser, häckar och buskar. På området finns ett antal planskilda leder såsom fotgängar- och cykeltunnlar samt tågbane över- och undergångar. Rutiån som flyter genom området kan korsas endast över broar. Ett flertal av husbolagens gårdsplaner är trånga och har vackra planteringar. Följ alltså noga kartans förbjudna områden.

ylityspaikkojen merkintä
Gatorna markerade med övergångsförbjudet får korsas endast på övergångsställen som är utmärkta på kartan, i terrängen markerade med orangefärgade trafikkäglor. De andra gatorna får korsas varsomhelst. Var aktsam för trafiken i området.

Tränings- och tävlingsförbudet på området gäller till slutet av A-finalen.

Skor

Spikskor och dubbskor förbjudna. Banorna går till ca 70% på asfalt eller annat fast underlag och till ca 30% på sand eller gräs.

Tävlingskarta

Utskriftssprintkarta, september 2017, skala 1:4000, ekvidistans 2,0 m. Ingen tidigare orienteringskarta från området.

Tillåten tomtmark på kartan får användas för orientering endast i denna tävling. Senare användning av dessa områden kräver nytt tillstånd av tomtägarna.

Kartstorlek

- kval: A4 i alla klasser
- A-final: A3 i klasserna H/D14A-21A, H35A och H40A, övriga A4
- B-final: A3 i klasserna H18B-H21B, övriga A4

Kartan är i plastfodral. Tävlaren tar själv sin karta vid startögonblicket, även i klasserna H/D14.

Kvalets kartor samlas in vid målgång, läggs i klubbpåsar, returneras kl. 15.00.

Beskrivning av tävlingskartan

Se banmästarens utlåtande på hemsidorna (bara på finska).

Förbjudna områden och icke passerbara objekt. Ett område eller objekt som på kartan är markerat som avspärrat eller förbjudet får inte beträdas, dvs. man får inte gå över, under eller genom ett sådant ställe eller använda det på något sätt.Grenregler 18.23

Kilpailukeskus
Förbjudna områden och objekt på en sprintorienteringskarta (IOF)

Tävlingskort

Den tävlande ansvarar själv för att Emit-brickan fungerar och att brickans nummer är samma som i startlistan. Numret granskas inte i starten. Tävlare som använt fel Emitnummer diskvalifiseras, undantag klasserna H/D14. Grenregler 11.518

Efter anmälningstiden bör Emit-ändringar göras via el-post till informatören senast 16.9.2017 kl. 18.00. Efter detta på tävlingsmorgonen skriftligt till info. Ändringsblankett från info. För ändring debiteras 5€.

Emit-brickor kan hyras i info 5€/st. För icke returnerad bricka debiteras 75€.

Starttider

Starttiderna för kvalen i klasserna H/D21 baserar sig på sprintvärldsrankingen 8.9.2017 och Finlands sprintranking 6.9.2017, för övriga klasser på Finlands sprintranking 6.9.2017 enligt orienteringens FM-tävlingsregler 2017 (kapitel 6).

A-finalens och B-finalens starttider uppgörs enligt kvalresultaten i omvänd ordning.

Kontrollangivelser

Lösa kontrollangivelser i startfållan per bana, också klasserna synliga.

Kontrollangivelserna ej tryckta på kartan. Max. storlek på kontrollangivelselapparna är 18 cm x 5 cm (+ marginaler).

Tävlingsnummer och Emit backup-lappar.

Alla använder tävlingsnummer, finns i pärmar vid kvalets starttröskel. Egna säkerhetsnålar. Numren returneras ej.

I A-finalen används nya nummer. I B-finalen samma nummer som i kvalet.

I kvalet och A-finalen fås Emit backup-lapparna vid starttröskeln och i B-finalen i förstarten.

Modellkontroll i tävlingscentret vid info-pålen med nollningsenhet där man kan testa att brickan fungerar.

Uppvärmning vid starttröskeln och i Gamlasparken (vid ankomstvägen), karta på hemsidorna och i terrängen på väg från tävlingscentret till Gamlasparken.

Mellantidskontroll i kvalet och A-finalen.

Starttröskel

Starttröskel används i kvalet och A-finalen. Kvalets starttröskel öppnas 8.30 och stängs 9.30. A-finalens starttröskel öppnas 13.15 och stängs 13.40. Försening till starttröskeln medför uteslutning ur tävlingen.

Tävlingsnumren kommer att tas bort i kvalet kl. 10.00 och i finalen kl. 14.15.

Tävlare som passerat starttröskeln får inte med tekniska medel, t.ex. telefon, vara i förbindelse med utomstående. Följeslagare får inte komma med till starttröskelområdet.

Tävlingsnumren och Emit backup-lapparna finns på starttröskelområdet.

På starttröskelområdet finns begränsade inomhusutrymmen och en del utomhusutrymme under tak. Förbjudet att använda skor inomhus. Utrusta dig med kläder enligt väder. Ta med egen dryck (ingen vattenpost). Vid starttröskeln finns toaletter (15 bajamajor) och pissoarer.

Arrangören transporterar tävlarnas kläder tillbaka till tävlingscentret. Ta med egen märkt transportkasse som lämnas i en klädtransportlåda genast efter förstarten och avhämtas senare vid utlämningspunkten i tävlingscentret.

I samband med starttröskeln finns förstarten därifrån tävlaren får förflytta sig till starten 20 minuter före den egna starttiden.

Tävlaren får förflytta sig från starttröskeln via förstarten mot den egentliga starten när nummertavlan vid förstarten visar tävlarens starttid.

Exempelvis då tävlingstiden är 9.10 visar nummertavlan 9.30. Då får tävlare vars starttid är 9.30 flytta sig mot den egentliga starten.

Start

 • 3 min. före start:
  - Kallelse till startfållan enligt starttid
  - Kontrollangivelserna per bana (inte klassvis)
  - Vid varje banas kontrollangivelse antecknat vilka klasser den gäller
 • 2 min: Nollställning av Emit-brickan
 • 1 min: Förflyttning till kartställningen
  - Kartorna per bana (inte per klass)
  - på varje banas kartställning visas vilka klasser banan gäller
 • Startögonblicket: PIP! tävlingen börjar
Kilpailukeskus
Lähtökaavio (Luonnos)

Specialdirektiv för kvalet

Starttröskeln öppnas 8.30 och stängs 9.30. Avstånd från tävlingscentret 800 meter,
  blå snitsling 
. Från förstart till den egentliga starten 1200 meter, blå snitsling.

Kvalet: Klasser, Banlängd

Specialdirektiv för A-finalen

Starttröskeln öppnas 13.15 och stängs 13.40. Avstånd från tävlingscentret 800 meter,
  röd snitsling  
. Från förstart till den egentliga starten 1200 meter, röd snitsling.

A-finalen: Klasser, Banlängd, Klassens första starttid

Specialdirektiv för B-finalen

Ingen starttröskel. 1600 meter till start,   Gul snitsling .

B-finalen: Klasser, Banlängd, Klassens första starttid

Starterna stängs i båda tävlingarna 5 minuter efter sista starttid.

Målet stängs i kvalet 36 minuter (3 x idealtiden) efter sista start och i finalen 30 minuter (2 x idealtiden) efter sista start. I båda tävlingarna kan målet med tävlingsledarens beslut stängas tidigare om alla tävlare gått i mål.

Tävlare som avbrutit bör anmäla sig i målet.

Kartorna returneras med start kl. 15.00.

Protester och klagomål hanteras för WRE-klassen (HD21) enligt WRE-instruktioner och för andra klasser enligt Finlands Orienteringsförbunds tävlingsregler. I praktiken är den grundläggande principen att protesten måste lämnas inom en halv timme (WRE-tävlingen: 15 minuter) efter utgången av tävlingen. Skriftlig protest bör lämnas till info.

Prisutdelning

Priserna utdelas i flera repriser. Stösta dele av priserna utdelas i parallella dam- och herrklasser samtidigt. Uppställning till prisutdelning på förhand.

De tre bästa i varje klass belönas med FM-medalj. I klasserna H/D21-14 belönas placeringarna 4-10 och i övriga klasser placeringarna 4-6 med FM-plakett.

I prisutdelningen för H/D21 följs SSL:s direktiv Utlänningar i klasserna H21 och D21.

I B-finalen utdelas inte priser.

Ansvariga funktionärer

Tävlingsledare Pekka Väisänen
Banläggargrupp Henrik Tala, Einari Heinaro, Riikka Otsamo, Kalle Rantala ja Topi Syrjäläinen
Teknisk sakkunnig Hannu Pyy, SSL
Bankontrollant Pekka Vuorinen, SSL
Tävlingsjury: Jorma Helin Rasti-Jyry (pj), Mikko Eskola TP, XXXX
Starttröskel Pasi Heiskanen
Start Aimo Kangas
Mål Karin Rantamäki
Resultat och mellantider Tmi Kokkens, Timo Kokko
Speaker Harri Koski
Terrängövervakare Henrik Tala
Kartritare Topi Syrjäläinen
Kartframställning Hannu Lammi
Marktillstånd Kari Sane
Tävlingscenter Hannu Koskinen
Vägvisning Seppo Isoherranen
Info Leena Salmenkylä-Mattila
Första hjälp Mehiläinen Oy
Motionsorientering Matti Kaasalainen
Barnpassning XXXXXXXXXXXXXX
Restaurang och kafé Ravintola Factory
Parkering XXXXXXXXXXXXXX
Säkerhetschef Ilkka Soininen
Ordningsövervakning Jyrki Ignatius, Markku Rehnberger
Mediatjänster Markku Sormunen
Informatör Kari Sane 045 6717 447

Välkommen till Finlands största sprintorienteringsevenemang..

Helsingin Suunnistajat